Yêu cầu hoàn lại tiền


Tôi có thể tìm thông tin được yêu cầu ở đâu?
Tất cả thông tin cần thiết để yêu cầu hoàn lại tiền đều có trong email mà chúng tôi gửi cho bạn sau khi thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào. Có thể email này nằm trong hộp thư rác của bạn.