રિફંડ વિનંતી


વિનંતી કરેલ માહિતી હું ક્યાંથી મેળવી શકું?
રિફંડની વિનંતી કરવા માટેની તમામ જરૂરી માહિતી તે ઇમેઇલમાં છે જે અમે તમને કોઈપણ ચુકવણી કર્યા પછી મોકલીએ છીએ. શક્ય છે કે આ ઈમેલ તમારા સ્પામ બોક્સમાં હોય.