ಮರುಪಾವತಿ ವಿನಂತಿ


ವಿನಂತಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು?
ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ವಿನಂತಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು ಯಾವುದೇ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಇಮೇಲ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಇಮೇಲ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.