សំណើបង្វិលសង


តើខ្ញុំអាចស្វែងរកព័ត៌មានដែលបានស្នើសុំនៅឯណា?
ព័ត៌មានចាំបាច់ទាំងអស់ដើម្បីស្នើសុំការបង្វិលសងគឺនៅក្នុងអ៊ីមែលដែលយើងផ្ញើទៅអ្នកបន្ទាប់ពីធ្វើការបង់ប្រាក់ណាមួយ។ វាអាចទៅរួចដែលថាអ៊ីមែលនេះស្ថិតនៅក្នុងប្រអប់សារឥតបានការរបស់អ្នក។