ลงชื่อ


  • แปลงไฟล์ได้มากเท่าที่คุณต้องการ
  • การอัปโหลดเป็นกลุ่มเพื่อให้คุณสามารถลากและวางไฟล์ได้ครั้งละหลายไฟล์แทนที่จะทีละไฟล์
  • แปลงไฟล์ขนาดใหญ่ได้ถึง 100GB
  • 🚀 มีความสามารถในการขอเครื่องมือแปลงพิเศษที่จะเพิ่มใน JPG.to