பதிவுபெறுக


  • நீங்கள் விரும்பும் பல கோப்புகளை மாற்றவும்
  • தொகுதி பதிவேற்றம் செய்வதால், ஒவ்வொன்றாக பதிலாக ஒரு நேரத்தில் பல கோப்புகளை இழுத்து விடலாம்
  • பெரிய கோப்புகளை 100ஜிபி வரை மாற்றவும்
  • 🚀 JPG.to இல் சேர்க்க கூடுதல் மாற்று கருவிகளைக் கேட்கும் திறன் உள்ளது